☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 23.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy - przysługuje:

   1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 634 zł
     
   2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 514 zł.


Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł.
W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wydatki na zasiłki stałe są finansowane z budżetu Państwa.

Jak starać się o zasiłek?

Należy zgłosić się do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania, przedstawić pracownikowi socjalnemu dokumenty potwierdzające posiadane dochody (osoba pozostająca w rodzinie - dochody swoje i członków rodziny), decyzję ZUS o odmowie prawa do renty i orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?

    * Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku w OPS.

    * Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - przedstawia nr PESEL

    * Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS oraz orzeczenie o niepełnosprawności

 Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?


    * Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego)

    * Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny)

    * Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.

    * Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia

    * Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym


Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?
 
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Dyrektora OPS.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Dyrektora OPS.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-07 09:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2018-03-07 09:34:56)
 
 
ilość odwiedzin: 583162

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X