Zasiłek celowy - może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i  napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczen na podstawie przepisów o powrzechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku:

Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi.

Zdarzenie losowe
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Pomocy Społecznej MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Pomocy Społecznej MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. osoba bezrobotna - przedstawia nr PESEL
  2. osoba niepełnosprawna/ emeryt/ rencista - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/decyzja ZUS lub KRUS o wysokości renty/emerytury. Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania u pracownika socjalnego), dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną.
  3. osoba pracująca - zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (druk do pobrania u pracownika socjalnego).
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Haberski
(2018-03-07 08:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Haberski
(2018-03-07 08:59:38)